kernberg logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.

Köpvillkor

Beställning

Beställningar kan göras antingen via vår webbsida www.kernberg.se eller via säljare på Euro S&F AB https://eurosportfitness.se/kontakta-oss/. En bekräftelse på beställningen skickas ut till angiven e-postadress, oftast inom några minuter. Skulle du inte få någon bekräftelse så måste du höra av dig till oss. För att göra en beställning måste man vara 18 år, alternativt ha målsmans godkännande. Företaget Kernberg AB förbehåller sig rätten att neka kund ett köp. Alla beställningar anses som bindande och falska beställningar polisanmäls utan undantag. Vi loggar IP-nummer på alla beställningar. Har du gjort en beställning av misstag så måste du kontakta oss omedelbart.

Lagerstatus

Observera att lagerstatusen uppdateras 1 gång/vecka och kan då visa fel om en produkt säljs slut under veckan. Alla produkter som visas “i lager” har vi normalt alltid på lager.

Betalningsvillkor

Betalning av varor sker för närvarande med Faktura via brev eller e-post ifrån Euro S&F AB.

Priser

Alla priser anges i exklusive moms.Vi reserverar oss för ev. momshöjningar eller andra prisförändringar som vi inte kan råda över samt felskrivningar eller databasdrivna priser som visas felaktigt. Utöver detta tas förbehåll om prisändring inför ramen av prisföreskrifter gällande på leveranstidpunkten.

Leveranstid

Ca 1 veckas leveranstid, beroende på var i landet kunden bor. Vissa avvikelser kan förekomma. Vi kan inte bli ansvariga att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet. Skulle en produkt inte gå att leverera så meddelar vi det via e-post.

Leveranssätt

Alla produkter levereras från vårt lager eller direkt från leverantören. Detta sker med hjälp av posten. Paket hämtar du själv hos postens ombud under normala öppettider. Paket tyngre än 20 kg levereras till mottagarens gatuadress efter telefonavisering, varorna bärs inte in.

Fraktkostnader

Vi har olika fraktkostnader som alla är baserade på postens taxa och är beroende på varans vikt och storlek. Leverans sker som brev, paket, hempaket eller som pallgods.

Öppet Köp/ångerrätt

Vi har alltid 14 dagars öppet köp/ångerrätt. Produkterna måste returneras i originalförpackning och får ej vara skadade. Kvitto eller kopia på faktura måste alltid medsändas. Kunden betalar alltid returfrakten. Vid fraktfria köp faktureras kunden för frakt både tur och retur i efterskott. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. För att köpet ska hävas måste varan vara oss tillhanda inom dessa 14 dagar. Kontakta oss vid tveksamheter.
Se vår retur- & återbetalningspolicy här.

Reklamation

Företaget Kernberg AB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer. Vi åtar oss naturligtvis att byta eller reparera felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad för kunden. Synliga fel ska anmälas direkt till chauffören eller till kassörskan på postkontoret. Lös i sådana fall inte ut paketet. Dolda fel måste anmälas till oss inom 3 arbetsdagar efter leverans.
Se vår retur- & återbetalningspolicy här.

Outlösta paket

Outlösta paket debiteras med 500:-. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till inkassoservice. Vid fraktfria köp faktureras kunden för frakt både tur och retur i efterskott.

Garanti

För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Garantin gäller inte heller vid åsknedslag eller liknande väderpåverkan. Om produkterna modifieras med icke officiell programvara så slutar garantin att gälla om felet beror därav. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till service och Euro S&F AB eller serviceverkstaden står för frakten ut till kunden.

Säkerhet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även e-postadresser ni lämnar till oss. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt.

Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i prislista och innehåll på webbsidan.

Kunder från övriga Europa

Vi levererar idagsläget bara till kunder i Sverige från vår webbshop. Kunder från övriga Europa ber vi kontakta oss på telefon eller mail. Vi brukar lösa det mesta.

Terms of purchase

Ordering

Orders can be placed either via our website www.kernberg.se or via sellers at Euro S&F AB www.eurosportfitness.se/kontakt/. A confirmation of the order will be sent to the specified e-mail address, usually within a few minutes. Should you not receive any confirmation, you must contact us. To place an order, you must be 18 years old, or have parental approval. The company Kernberg AB reserves the right to refuse the customer a purchase. All orders are considered binding and false orders are reported to the police without exception. We log IP numbers on all orders. If you have placed an order by mistake, you must contact us immediately.

Stock status

Note that the stock status is updated once a week and can then show errors if a product is sold out during the week. All products that are displayed "in stock" we normally always have in stock.

Payment terms

Payment for goods is currently made by Invoice via letter or e-mail from Euro S&F AB.

Prices

All prices are stated excluding VAT. We reserve the right to VAT increases or other price changes that we can not control as well as typos or database-driven prices that are displayed incorrectly. In addition, reservations are made about price changes within the framework of price regulations in force at the time of delivery.

Delivery time

About 1 week delivery time, depending on where in the country the customer lives. Some deviations may occur. We can not be responsible for delivering a product that is sold out or out of range. Should a product not be available for delivery, we will notify you via e-mail.

Mode of delivery

All products are delivered from our warehouse or directly from the supplier. This is done using the mail. You pick up packages yourself from the post office's agents during normal opening hours. Packages heavier than 20 kg are delivered to the recipient's street address after telephone notification, the goods are not carried in.

Shipping costs

We have different shipping costs, all of which are based on the post office's tariff and depend on the product's weight and size. Delivery takes place as a letter, package, home package or as pallet goods.

Right to return

We always have a 14-day right to return. The products must be returned in original packaging and must not be damaged. Receipt or copy of invoice must always be sent. The customer always pays the return shipping. For free purchases, the customer is invoiced for shipping both round trip and in arrears. Returns sent against cash on delivery / cash on delivery are not redeemed. In order for the purchase to be canceled, the product must be received by us within these 14 days. Contact us if in doubt.
Also look at our Refund and return policy here.

Complaint

The company Kernberg AB applies the Consumer Purchase Act in all cases of complaints. Of course, we undertake to replace or repair faulty or broken products at no extra cost to the customer. Visible defects must be reported directly to the driver or to the cashier at the post office. In such cases, do not redeem the package. Hidden defects must be reported to us within 3 working days after delivery.
Also look at our Refund and return policy here.

Unredeemed packages

Unredeemed packages are charged with SEK 500. The cost is invoiced in arrears. If payment is not made within the set time, the requirements for debt collection service are always forwarded. For free purchases, the customer is invoiced for shipping both round trip and in arrears.

Warranty

For the warranty to apply, the products must have been handled in the normal way and not subjected to stress beyond the ordinary. In case of negligence or incorrect handling, no guarantees apply. The guarantee also does not apply to lightning strikes or similar weather effects. If the products are modified with unofficial software, the warranty will cease to apply if the error is due to it. The receipt for paid goods is valid as a guarantee slip. In warranty and other service matters, the customer always pays the shipping for service and Euro S&F AB or the service workshop is responsible for the shipping to the customer.

Privacy

We will not disclose any personal information under any circumstances. This also applies to e-mail addresses you provide to us. We only use secure payment methods.

Reservation

We reserve the right to make errors in the price list and content on the website.

Customers from the rest of Europe

We currently only deliver to customers in Sweden from our web shop. Customers from the rest of Europe please contact us by phone or email. We usually have a solution for shipping internationally.